Νέα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Καλλιτεχνικό Σύμβουλο

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 50100 ΚΟΖΑΝΗ Τηλεφωνικό Κέντρο 24610-24062

Fax: 24610-24291

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.), με την υπ΄ αριθμ. 1/2018 απόφασή του, προχωρά στη διενέργεια πρόσκλησης ενδιαφέροντος για τη θέση «Σύμβουλος καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων»

Άρθρο 1ο Αρμοδιότητες– Αντικείμενο απασχόλησης

1.Προτείνει και εισηγείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο τα έργα που θα ανέβουν από την Κεντρική, Παιδική, Εφηβική, Ερασιτεχνική και Πειραµατική Σκηνή του Θεάτρου, καθώς και τις απαιτούµενες για το ανέβασµα των έργων αυτών προσλήψεις ηθοποιών, τεχνικών και λοιπών καλλιτεχνικών συνεργατών, όπως επίσης και τους όρους αµοιβής και εργασίας τους, τις απολύσεις ή τις ανανεώσεις των συµβάσεων, τον προϋπολογισµό δαπάνης κάθε νέου έργου, τις ώρες έναρξης των παραστάσεων, την κατάρτιση και τις µεταβολές στο πρόγραµµα των περιοδειών. Έχει επίσης την ευθύνη για την καλή εφαρµογή του και αποφασίζει για κάθε θέµα που ανακύπτει κατά τη διάρκεια των παραστάσεων και περιοδειών και συνάπτεται µε την άρτια πραγµατοποίηση των παραστάσεων σ’ αυτές.

2.Προτείνει και εισηγείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο τα Ετήσια Εκπαιδευτικά Προγράµµατα ∆ράσης της Επιχείρησης. Προτείνει την δομή, το οργανόγραμμα, και τον προϋπολογισμό των τμημάτων των εργαστηρίων αυτών.

3.Εισηγείται γενικά στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, για τη λήψη αποφάσεων σε οποιοδήποτε θέμα που άπτεται στις αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

4.Μεριµνά για την µε αποδοτικό τρόπο εκτέλεση των κάθε φύσης αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όπως διοργανώσεις φεστιβάλ θεάτρου, αφήγησης, ημερίδων και γενικά καθετί άπτεται στις αρμοδιότητες του.

5.Ενηµερώνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την πορεία των εγκεκριµένων Προγραµµάτων ∆ράσης της Επιχείρησης και γενικά για την εκτέλεση των αποφάσεών του.

6.Εισηγείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο την τροποποίηση των Προγραµµάτων ∆ράσης της Επιχείρησης, µε βάση τις µεταβολές των αντικειµενικών συνθηκών.

7.Μεριμνά για τις προωθητικές ενέργειες και την εν γένει καλή συνεργασία της Επιχείρησης με συνεργαζόμενους φορείς.

8.Επεξεργάζεται προτάσεις τρίτων και τις ενσωματώνει στον προγραμματισμό που εισηγείται στο .Σ.

9.Αναλαμβάνει και άλλες αρμοδιότητες μόνο µετά από αντίστοιχη απόφαση του ∆.Σ.

Άρθρο 2ο Τρόπος και τόπος εκτέλεσης των εργασιών

Οι παραπάνω εργασίες θα παρέχονται στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης, με φυσική παρουσία, σε καθημερινή βάση και για τις ώρες από 08:00 έως 16.00.

Άρθρο 3ο Όροι και προϋποθέσεις-Δικαιολογητικά συμμετοχής

1. Αντίγραφο Πτυχίου Σπουδών Π.Ε, ή Τ.Ε ή .Ε εκπαίδευσης.

2.Βιογραφικό σημείωμα με αποδεδειγμένη εμπειρία της επιστημονικής κατάρτισης και εργασιακής εμπειρίας τους.

3.Περιληπτική πρόταση ετήσιου καλλιτεχνικού προγραμματισμού.

4.Να προέρχεται από το χώρο του θεάτρου ή να έχει ασχοληθεί με θέματα θεάτρου επαγγελματικά και να έχει μια από τις εξής ιδιότητες: α) ηθοποιός, σκηνοθέτης, συνθέτης, χορογράφος, σκηνογράφος ή ενδυματολόγος, θεατρικός συγγραφέας, μεταφραστής έργων, θεατρολόγος, κριτικός θεάτρου, με αναγνωρισμένη προσφορά στο επαγγελματικό θέατρο.

5.Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι έχουν διαβάσει την προκήρυξη και αποδέχονται τους όρους και τις διαδικασίες αυτής.

Άρθρο 4ο Τρόπος – τόπος και χρόνος διενέργειας αιτήσεων

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 14:00 στα γραφεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης. (Πάρκο Αγίου Δημητρίου Κοζάνης, ΤΚ 50100)

Η αίτηση υποβάλλεται τις εργάσιμες ώρες και ημέρες και από ώρα 09:00 έως 15:00 (πληροφορίες: κ. Σωτηρόπουλος Στέλιος, τηλέφωνο: 24610-24062).

Την αίτηση υποβάλουν οι υποψήφιες/οι, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτές/ούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή των υποψηφίων θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε δια συστημένης επιστολής είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει παραλαβής στην ως άνω αναγραφόμενη διεύθυνση. Στην περίπτωση αποστολής της αίτησης ταχυδρομικώς µε συστημένη επιστολή, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ημερομηνία που έχει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση της/του υποψηφίας/ου.

Άρθρο 5ο Τρόπος επιλογής

1.Η αξιολόγηση των χαρακτηριστικών και η επιλογή του Συμβούλου θα γίνει από το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης μετά από σχετική εσωτερική ψηφοφορία.

2.Σε ειδική συνεδρίαση, θα προηγηθεί ολιγόλεπτη συνέντευξη του κάθε υποψηφίου που θα πληροί τα τυπικά προσόντα. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου, δύναται να πραγματοποιηθεί εξ’ αποστάσεως με βίντεο-κλήση, κατόπιν συνεννόησης των δύο συμβαλλόμενων.

Άρθρο 6ο Διάρκεια σύμβασης

1.Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 12μηνη, με ημερομηνία έναρξής της την ημέρα υπογραφής της.

Άρθρο 7ο Αποδοχές/Ετήσια Αμοιβή

1.Η ετήσια αμοιβή του θα ανέρχεται στο ποσό των 17.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ και η πληρωμή θα γίνεται με Δελτίο/ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.

2.Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται σε μηνιαία βάση.

Άρθρο 8ο Παρουσία στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Περίληψη της παρούσας πρόσκλησης θα δημοσιευτεί εφ’ άπαξ σε μία ημερησία καθημερινή εφημερίδα της Κοζάνης. Παράλληλα θα αναρτηθεί και στο πρόγραμμα Διαύγεια.

Άρθρο 9 Αποβολή αναδόχου

Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα πρόωρης λύσης της σύμβασης, εάν διαπιστώσει ότι το παραγόμενο έργο του Καλλιτεχνικού Συμβούλου είναι κατώτερο του αναμενόμενου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ .Σ.

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Did you like this? Share it!

0 comments on “Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Καλλιτεχνικό Σύμβουλο

Comments are closed.