Νέα

Προκήρυξη θέσης καλλιτεχνικού διευθυντή

Ο­ΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΘΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΟΖΑΝΗΣ.

            Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής θα έχει το εξής αντικείμενο απασχόλησης (αρμοδιότητες) :
Αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διοικητικού, Τεχνικού και      Καλλιτεχνικού προσωπικού. Αναλαμβάνει καθήκοντα ετοιμασίας επιχειρησιακών και στρατηγικών       σχεδίων ανάπτυξης. Αντιμετωπίζει όλα τα θέματα που απαιτούν ειδικούς και γρήγορους          χειρισμούς και συντονίζει την καθημερινή δραστηριότητα.
            Ειδικότερα:
            α. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την πρόσληψη των καλλιτεχνικών συνεργατών και του   προσωπικού που απαιτούνται για το ανέβασμα κάθε έργου (μεταφραστής, σκηνοθέτης, σκηνογράφος, ενδυματολόγος, μουσικός, χορογράφος, κινησιολόγος, σπαθογράφος, φωτιστής,        βοηθός σκηνοθέτη, κλπ), όπως επίσης και τους όρους αμοιβής και εργασίας τους, τις απολύσεις ή        τις ανανεώσεις των συμβάσεών τους. Αφού ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ. γι’ αυτό, η επιλογή καλλιτεχνικών συνεργατών γίνεται από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή σε συνεργασία με τον     σκηνοθέτη της παράστασης και στη συνέχεια επικυρώνεται με νέα απόφαση του Δ.Σ.
            β. Διευθύνει το προσωπικό του θεάτρου και καθορίζει σε περίπτωση έκτακτων αναγκών την πέραν       του κανονικού χρόνου υπερωριακή εργασία του προσωπικού.
            γ. Καταρτίζει το πρόγραμμα δραστηριοτήτων της επιχείρησης, των παραστάσεων και περιοδειών,         εξειδικεύοντας το γενικό πλαίσιο περιοδειών που καθορίζει το Δ.Σ.
            δ. Καταρτίζει και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τον προϋπολογισμό των δαπανών κάθε   έργου
            ε. Είναι υπεύθυνος για τη σωστή τήρηση του προϋπολογισμού δαπανών κάθε νέου έργου.
            στ. Συνεργάζεται με τους καλλιτεχνικούς συνεργάτες για την πρόληψη και αντιμετώπιση των     προβλημάτων προετοιμασίας των παραστάσεων και φροντίζουν οι δαπάνες κάθε παραγωγής να       κινούνται στο πλαίσιο του ψηφισμένου προϋπολογισμού.
            ζ. Καταρτίζει και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τον ετήσιο απολογισμό των παραγωγών του        θεάτρου.
            η. Είναι υπεύθυνος για την  υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
            ι. Κατευθύνει και συντονίζει τις εργασίες της επιχείρησης και φροντίζει για την εφαρμογή και    υλοποίηση των προγραμμάτων και την συνεργασία των τμημάτων ώστε η επιχείρηση να λειτουργεί          ως ενιαίος και συγκροτημένος οργανισμός.
            ια. Έχει την ευθύνη για την καλή εφαρμογή του προγράμματος και αποφασίζει για κάθε θέμα που        ανακύπτει κατά την διάρκεια των παραστάσεων και περιοδειών και συνάπτεται με την άρτια            πραγματοποίηση των παραστάσεων σ’ αυτές.
            ιβ. Επιβλέπει την προετοιμασία των έργων που ανεβαίνουν, καθορίζει το ωράριο των δοκιμών,             σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις, παρακολουθεί την εργασία του πάσης φύσεως           προσωπικού που ασχολείται με το ανέβασμα του έργου και πέραν αυτού εργασίες οργανωτικού            χαρακτήρα, καθώς και τις δοκιμές και γενικές δοκιμές.
            Α. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 
 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει:
 1. Να είναι Έλληνες πολίτες. Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση θα πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) τουλάχιστον έτος από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία           λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Εξαίρεση: Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της             Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η    οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (Ν. 2413/1996άρθρο 10 παρ.1) που            χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας Γ’ Επιπέδου.
              2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των          καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
              3. Κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο του          διορισμού :
               α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.
               β) Να μην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση,        πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την           υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα της    γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
               γ) Να μην είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για       πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.
              δ) Να μην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν έχει λήξει ο χρόνος       που ορίστηκε για τη στέρηση.
              ε) Να μην τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό          επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό και των δύο προηγουμένων.
              στ) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., ή      Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.1 του     Ν.2527/1997 ή Ν.Π.Ι.Δ. της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.2527/1997, λόγω επιβολής της πειθαρχικής    ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο    οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου και δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
              4. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις    στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
              Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους           της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοιο κώλυμα.
 1. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
 2. Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΔΗΠΕΘE Κοζάνης δύνανται να προσληφθεί ανεξαρτήτως κατοχής τίτλου συγκεκριμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας, εξαιρουμένης της ΥΕ εκπαιδευτικής        βαθμίδας. Για την θέση αυτή θα επιλεχθεί πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους που έχει ιδιαιτέρως    διακριθεί στο χώρο του θεάτρου ή να έχει ασχοληθεί με θέματα θεάτρου επαγγελματικά και να            έχει μια από τις εξής ιδιότητες:
              1.α Ηθοποιός, σκηνοθέτης, συνθέτης, χορογράφος, σκηνογράφος ή ενδυματολόγος, με αναγνωρισμένη προσφορά στο επαγγελματικό θέατρο
              1.β Θεατρικός συγγραφέας, μεταφραστής έργων, θεατρολόγος κριτικός θεάτρου με επαγγελματική      εργασία στο θέατρο.
              2. Να διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στον χώρο του θεάτρου.
              3. Παράλληλα πρέπει να έχει διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες που να πιστοποιούνται με            παρακολούθηση σχετικών σπουδών ή σεμιναρίων ή με προϋπηρεσία σε άλλη διοικητική θέση.
              4. Ο υποψήφιος για τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή οφείλει μαζί με την αίτηση να            υποβάλλει φάκελο με τις γενικές και ειδικές προτάσεις του για το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης και ένα πλάνο      προγραμματισμού (Δραματολόγιο κλπ.) για ολόκληρη τη θητεία του. Επίσης αναλυτικό βιογραφικό            σημείωμα και αποδεικτικά στοιχεία των ιδιοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
            Β. ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 1. 1. Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα δύο (32) ημερών από την δημοσίευση της προκήρυξης κατά τα αναφερόμενα στον όρο της παρούσας,    δηλαδή έως και την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022
              Η αίτηση υποβάλλεται τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, από τις 8.30 έως τις 15.00, στα γραφεία          του ΔΗΠΕΘE Κοζάνης.
 2. Την αίτηση υποβάλουν οι υποψήφιοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή των υποψηφίων θεωρημένη από     δημόσια αρχή, είτε δια συστημένης επιστολής είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει παραλαβής στην    ως άνω αναγραφόμενη διεύθυνση. Στην περίπτωση αποστολής της αίτησης ταχυδρομικώς με   συστημένη επιστολή, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που έχει ο     φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση της/του       υποψηφίας/ου.
              4. Η αίτηση κατατίθεται με συνημμένα τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών       και ουσιαστικών προσόντων, τα οποία και θα αναγράφουν στην αίτηση τους:
              i. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.
              ii. Υπεύθυνη Δήλωση ότι οι υποψήφιοι δεν υπηρετούν ως καλλιτεχνικοί διευθυντές σε άλλο      ΔΗΠΕΘΕ ή άλλη Κοινωφελή Θεατρική Επιχείρηση, Ωδείο ή Μουσική Σχολή κατά τη διενέργεια της           προκήρυξης και δεν κατέχουν άλλη έμμισθη θέση στον δημόσιο τομέα ούτε παρέχουν εξαρτημένη            εργασία στον ιδιωτικό τομέα).
              iii. Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επαγγελματικής τους δραστηριότητάς.
              iv. Ευκρινές αντίγραφο διπλής όψης του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή της σχετικής           προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή   αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας της/του κατόχου).
              v. Πιστοποιητικό τύπου α’ της στρατολογικής Υπηρεσίας για τους άνδρες υποψήφιους ή έγγραφο         το οποίο τους απαλλάσσει νόμιμα από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
              vi. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι :
                          α) δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.
                          β) δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη,       εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί      την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα της    γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
                          γ) δεν είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.
                          δ) δεν έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση.
                          ε) δεν τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό    επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό και των δύο προηγουμένων.
                          στ) δεν έχουν απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., ή            Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.1 του       Ν.2527/1997 ή Ν.Π.Ι.Δ. της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.2527/1997, λόγω επιβολής της πειθαρχικής      ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο    οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου και δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση            και γενικά ότι δεν έχουν κώλυμα διορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν 3584/2007.
                          vii. Όλα τα έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν ή δύνανται να συνεκτιμηθούν για την απόδειξη     της επιστημονικής κατάρτισης των υποψηφίων, της εξειδίκευσής τους στο αντικείμενο της           απασχόλησης και της επαγγελματικής πείρας και επάρκειας τους, σύμφωνα και με τα κατωτέρω    αναφερόμενα σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων.
                          viii. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι θα διαμένει μόνιμα             καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης στην πόλη της Κοζάνης.
                          ix. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι έχουν διαβάσει την   προκήρυξη και αποδέχονται τους όρους αυτής.
            ΤΙΤΛΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ (Ν.4250/14 άρθ.1)
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει        να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφραση τους γίνεται από    αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης   χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο διερμηνέα διορισμένο βάσει του Ν.148/1913           (ΦΕΚ Α’ 25/1914). Ειδικώς όμως μετά τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36, ν.4194/2013/ΦΕΚ    208/27.09.2013/τ. Α’), μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά την             27.09.2013 γίνονται δεκτές εφόσον η/ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της             γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε. Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις)          γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Γίνονται υποχρεωτικά   αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν           επικυρωθεί από δικηγόρο. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της ημεδαπής, εφόσον πρόκειται    για:
α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς            του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών — άδειες — πιστοποιητικά — βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή           φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.
            β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς           του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.)       υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα           ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και σε ευκρινή   φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης         δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει και η ανακρίβεια των δηλούμενων          στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Στην αίτησή τους οι υποψήφιοι πρέπει να   επισυνάπτουν όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά. Αντικατάσταση της     αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο         μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων. Οι αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα       απαιτούμενα δικαιολογητικά , θα απορρίπτονται εξαρχής, εφόσον η μη προσκόμιση των         παραπάνω δικαιολογητικών αποτελεί ρήτρα αποκλεισμού. Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την            υποβολή των αιτήσεων.
            Γ.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η θητεία του Καλλιτεχνικού Διευθυντή θα έχει διάρκεια από την πρόσληψή του έως την 31/12/2023,    όπως προβλέπεται στον οικείο Εσωτερικό Κανονισμό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης
            Δ.  ΑΜΟΙΒΗ
            Ο Καλλιτεχνικός διευθυντής θα ασφαλίζεται και θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις της      εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.
            Ε. ΕΠΙΛΟΓΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Η επιλογή του Καλλιτεχνικού Διευθυντή γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης μετά       από δημόσια προκήρυξη, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην πλατφόρμα των Εθνικών            Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), αναρτάται στη Διαύγεια και κοινοποιείται στο          Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και στην ιστοσελίδα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης.
            Συγκεκριμένα:
            Α)  Μετά την λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, συγκαλείται η Επιτροπή      Αποσφράγισης των φακέλων υποψηφιοτήτων, προκειμένου να ελέγξει την πληρότητα και       εγκυρότητα των δικαιολογητικών, όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω. Η εν λόγω επιτροπή      συντάσσει το «Πρακτικό Αποσφράγισης των Φακέλων Υποψηφιοτήτων» στο οποίο     αναγράφονται όλες οι έγκυρες υποψηφιότητες, καθώς και οι μη έγκυρες με σαφή προσδιορισμό           την ακυρότητας της υποψηφιότητας και το υποβάλουν στο Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. προς έγκριση.
            Β)  Το Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης εξετάζει το  «Πρακτικό Αποσφράγισης των Φακέλων            Υποψηφιοτήτων» και αποφασίζει την έγκριση ή μη του Πρακτικού.
            Γ)  Μετά την έγκριση του  «Πρακτικό Αποσφράγισης των Φακέλων Υποψηφιοτήτων» το          προεδρείο του Δ.Σ. αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποστείλει με ηλεκτρονική αλληλογραφία           σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. Τα βιογραφικά των υποψηφίων, τις καλλιτεχνικές τους προτάσεις,         καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που κρίνεται απαραίτητο ώστε τα μέλη του Δ.Σ. να       διαμορφώσουν άποψη για τους υποψηφίους για την θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή.
            Δ)  Μετά το πέρας εύλογου χρονικού διαστήματος, ώστε τα μέλη του Δ.Σ. να μελετήσουν τα   βιογραφικά και τις προτάσεις των υποψηφίων, το προεδρείο αναλαμβάνει την υποχρέωση να        διοργανώσει ατομικές συνεντεύξεις (δια ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη) με καθέναν από τους      υποψηφίους, ενώπιο των μελών του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης, προκειμένου αυτά, αφενός να        υποβάλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις προς τους υποψηφίου και αφετέρου να διαμορφώσουν      αντίληψη για την προσωπικότητα καθενός από τους υποψηφίους. Η παρουσία ή όχι των            υποψηφίων στις εν λόγω συνεντεύξεις, υπάγεται στην καλή τους θέληση και αποτελεί             προσωπική τους επιλογή. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την ημέρα την ώρα και τον τρόπο        διενέργειας της συνέντευξης με ηλεκτρονική αλληλογραφία από την γραμματεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΟΖΑΝΗΣ.
            Ε) Μετά το πέρας των συνεντεύξεων τα μέλη του Δ.Σ. καλούνται να αξιολογήσουν τους           υποψηφίους καθένα ξεχωριστά στα εξής πεδία:
 1. i. Τίτλοι Σπουδών / Ειδικά Προσόντα
 2. ii. Καλλιτεχνικό έργο (Από το βιογραφικό του υποψηφίου)
                        iii. Διοικητικές & Οργανωτικές Ικανότητες
 1. iv. Καλλιτεχνικός Προγραμματισμός
 2. v. Προσωπικότητα / Εντύπωση συνέντευξης
            σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα:
 
 
 
 
 
Ψηφοδέλτιο βαθμολογίας Καλλιτεχνικού Δντη ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης
Τίτλοι Σπουδών / Ειδικά προσόντα
Καλλιτεχνικό έργο (Από το βιογραφικό του υποψηφίου)
Διοικητικές & Οργανωτικές Ικανότητες
Καλλιτεχνικός Προγραμματισμός
Προσωπικότητα / Εντύπωση συνέντευξης
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Βαθμός
(1 έως 5)
10%
X 0,1
Βαθμός
(1 έως 5)
20%
X 0,2
Βαθμός
(1 έως 5)
20%
X 0,2
Βαθμός
(1 έως 5)
20%
X 0,2
Βαθμός
(1 έως 5)
30%
X 0,3
                 
                 Σημείωση: Η βαθμολογία για κάθε κριτήριο είναι από 1 έως 5 (ακέραιο νούμερο) Σημειώνεται στο          γκρι πεδίο. Η βαθμολογία για κάθε κριτήριο πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή  (0,1 – 0,2 – 0,3)          Σημειώνεται   στο λευκό πεδίο. Στο σύνολο προστίθεται το άθροισμα των πολλαπλασιασμένων       βαθμολογιών.
            ΣΤ) Σε ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. και αφού διαπιστωθεί απαρτία τα μέλη του Δ.Σ. καλούνται να       υποβάλουν σε μυστική ψηφοφορία, τα ψηφοδέλτια με την βαθμολογίας τους  για τους υποψηφίους για την θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή. Για τον λόγο αυτό συγκροτείται διαπαραταξιακή τριμελής Εφορευτική Επιτροπή η οποία συλλέγει τα ψηφοδέλτια και προχωρά        στην καταμέτρηση των βαθμολογιών. Μετά το πέρας της καταμέτρησης συντάσσει το πρακτικό            της ψηφοφορίας με το σύνολο των βαθμολογιών που έλαβαν οι υποψήφιοι και το καταθέτει         στο πρόεδρο του Δ.Σ.
            Ζ) Ο πρόεδρος του Δ.Σ. ανακοινώνει στα μέλη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και προτείνει για       την θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή τον Υποψήφιο με την μεγαλύτερη βαθμολογία προς έ            γκριση της πρόσληψής του. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη να ψηφίσουν ονομαστικά μεταξύ των υποψηφίων που ισοψήφησαν.
            Η) Καλλιτεχνικός διευθυντής επιλέγεται είτε ο υποψήφιος με την μεγαλύτερη βαθμολογία, είτε ο     υποψήφιος, μεταξύ των υποψηφίων που έφεραν την ίδια βαθμολογία,  με τις περισσότερες       ψήφους μεταξύ των μελών του Δ.Σ.   
            Μετά τη λήξη της θητείας η θέση προκηρύσσεται εκ νέου με απόφαση του Δ.Σ. χωρίς να            αποκλείεται η εκ νέου πρόσληψη του ίδιου Καλλιτεχνικού Διευθυντή, εφ’ όσον υποβάλλει αίτηση           και κριθεί με τους υπόλοιπους συνυποψήφιους. Ο υποψήφιος για τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή οφείλει μαζί με την αίτηση να υποβάλει πλήρη φάκελο με τις γενικές και ειδικές       προτάσεις του για τη λειτουργία της Επιχείρησης και ένα γενικό πλάνο (δραματολόγιο) για το          διάστημα της θητείας του.
            Μετά την απόφαση ειδοποιείται ο επιτυχών υποψήφιος με συστημένη επιστολή να παρουσιαστεί        σε ορισμένο χρονικό διάστημα και να υπογράψει τη σύμβαση πρόσληψης. Εάν ο επιτυχών     υποψήφιος δεν παρουσιαστεί στον καθορισμένο χρόνο θεωρείται ως μη αποδεχόμενος τη θέση,          οπότε το Δ.Σ. επιλέγει έναν εκ των υπολοίπων υποψηφίων ή επαναπροκηρύσσει τη θέση. Πριν την       υπογραφή της σύμβασης ο επιλεγείς πρέπει να λάβει γνώση των κανονισμών της επιχείρησης και   να βεβαιώνει ενυπόγραφα την αποδοχή τους. Με απόφαση του Δ.Σ. ο διορισμός του Καλλιτεχνικού    Διευθυντή μπορεί να ανακαλείται πριν τη λήξη της θητείας του είτε σε περίπτωση που ο ετήσιος            Απολογισμός του έργου του καταψηφισθεί πλήρως αιτιολογημένα από τα 2/3 του όλου αριθμού          των μελών του Δ.Σ. είτε για άλλο ιδιαζόντως σοβαρό λόγο.
            Δ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ.
            Η παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται στην πλατφόρμα των Εθνικών Ηλεκτρονικών Δημοσίων    Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), αναρτάται στη Διαύγεια και κοινοποιείται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και στην ιστοσελίδα του ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης.
            Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες, στα γραφεία του Θεάτρου
            από τις 08:30 έως τις 15:00.

 

Έγγραφο Αίτησης για Καλλιτεχνικό Δ-ντή

Did you like this? Share it!

0 comments on “Προκήρυξη θέσης καλλιτεχνικού διευθυντή

Comments are closed.